Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Becker & Egbers gevestigd te Wehl, kantoorhoudende aan de Kerkhofweg 6b. De hiernavolgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Becker & Egbers, die hieronder zal worden genoemd: ‘Becker & Egbers’.

Artikel 1 – Definities

Reiziger: iedere persoon die met de Becker & Egbers een overeenkomst betreffende een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Overeenkomst het recht heeft om te reizen;
Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Becker & Egbers.
Overeenkomst: de overeenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Becker & Egbers zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet.
Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst.
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 – Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Becker & Egbers aangeboden of met Becker & Egbers overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.
2.2 – Gekoppelde reisarrangementen
Deze Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die onderdeel zijn van een gekoppeld reisarrangement. Op de Reisdiensten die niet met Becker & Egbers zijn overeengekomen zijn de voorwaarden van de leverancier van die Reisdienst van toepassing.
2.3 – Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op op zichzelf staande Reisdiensten die geen pakketreis of gekoppeld reisarrangement vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten en gekoppelde reisarrangementen is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van Becker & Egbers, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt bij insolventie van Becker & Egbers.
2.4 – Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 – Inhoud aanbod
De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van Becker & Egbers uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Becker & Egbers verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Becker & Egbers. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.
3.2 – Vrijblijvend aanbod
Alle offertes en aanbiedingen door Becker & Egbers zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Becker & Egbers. Dit geldt ook indien de Reiziger een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.
3.3 – Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Becker & Egbers en deze Algemene Voorwaarden.
3.4 – Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden Becker & Egbers niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Reiziger, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Becker & Egbers heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Reiziger navraag te doen.
3.5 – Bijzondere wensen
Indien de Reiziger bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Becker & Egbers aan de Reiziger dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
3.6 – Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Becker & Egbers als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Becker & Egbers dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Becker & Egbers het vereiste af dan komt er geen Overeenkomst tot stand. Bevestigt Becker & Egbers het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de Overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Becker & Egbers de Reiziger een nieuw aanbod.
3.7 – Bevestiging ontvangst van de boeking
Indien aanvaarding door de Reiziger via elektronische weg geschiedt, bevestigt Becker & Egbers de ontvangst van de door de Reiziger verstuurde aanvaarding.
3.8 – Bevestiging van de boeking
Becker & Egbers stuurt onverwijld na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur.
3.9 – Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.
3.10 – Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de Overeenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Becker & Egbers.
3.11 – Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Reiziger die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Artikel 4 – Informatie door Becker & Egbers

4.1 – Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 – Informatie vóór de boeking
Voor het sluiten van de Overeenkomst verstrekt Becker & Egbers het ingevulde standaardinformatieformulier (Bijlage bij de Richtlijn (EU) 2015/2302) en de overige wettelijk verplichte informatie zoals vermeld in artikel 7:502 BW.
4.3 – Informatie door Becker & Egbers bij de boeking of onverwijld daarna
Bij het sluiten van de Overeenkomst of onverwijld daarna, verstrekt Becker & Egbers de Reiziger de Overeenkomst met inbegrip van de geaccepteerde bijzondere wensen van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en de overige wettelijk verplichte informatie.
4.4 – Informatie door Becker & Egbers voor de Reis
Tijdig voor aanvang van de Reis en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden ontvangt de Reiziger uitgebreide informatie over de geboekte Reis waaronder informatie over de geplande vertrektijden, de uiterste tijd om in te checken, de geplande tussenstops en aankomst en in voorkomend geval de naam van de luchtvaartmaatschappij die het luchtvervoer uitvoert.
4.5 – Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Becker & Egbers verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.
4.6 – Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Becker & Egbers onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.
4.7 – Informatie over verzekering
Becker & Egbers verstrekt de Reiziger voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Becker & Egbers kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Reiziger hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 – Informatie door de Reiziger

5.1 – Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Reiziger die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Becker & Egbers of de Reisdienstverleners. De Reiziger is in dat geval de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere hieruit voortvloeiende kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.
5.2 – Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte
Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Becker & Egbers in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

Artikel 6 – Betaling

6.1 – Aanbetaling
Na totstandkoming van de Overeenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 20% van de reissom te zijn voldaan met een minimum van € 50 per Reiziger. Indien vliegtickets zijn inbegrepen, dient het volledige bedrag van de vliegtickets plus 20% van de reissom van het overige deel van de Reis als aanbetaling te worden voldaan.
6.2 – Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Overeenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.
6.3 – Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.
6.4 – Incassokosten
De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.
6.5 – Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Indien de Reiziger in verzuim is kan Becker & Egbers het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Becker & Egbers het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Becker & Egbers de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Becker & Egbers onverlet.

Artikel 7 – Indeplaatsstelling

7.1 – Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Becker & Egbers uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger – een nieuw vliegticket wordt geboekt.
7.2 – Hoofdelijke aansprakelijkheid en ex