Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Becker & Egbers gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende aan de Kruisbergseweg 48. De hiernavolgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Becker & Egbers, die hieronder zal worden genoemd: ‘Becker & Egbers’.
Artikel 1
TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Becker & Egbers, een en ander zowel terzake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als terzake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van een reiziger worden samengesteld.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Becker & Egbers zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.

3. Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door Becker & Egbers niet geaccepteerd, tenzij Becker & Egbers uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.

Artikel 2

AANBIEDINGEN


1. Alle aanbiedingen en offertes van Becker & Egbers, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3

DEFINITIES


In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

– reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Becker & Egbers zich ten opzichte van de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat:

1. vervoer;
2. verblijf;
3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;

– reiziger: de contractant en/of degene voor wie een overeenkomst met Becker & Egbers is aangegaan. Indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 lid 1 van deze voorwaarden, geldt de vervangende reiziger;

– vertegenwoordiger van Becker & Egbers: agent, hotelier, medewerk(st)er, host(ess);

– overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Becker & Egbers aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4

TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST


1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Becker & Egbers. De aanvaarding kan bij Becker & Egbers, telefonisch, per email, fax of brief plaatsvinden. Becker & Egbers zal de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

2. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.

3. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door Becker & Egbers binden Becker & Egbers niet.

4. Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Becker & Egbers.

Artikel 5

UITVOERING VAN DE REIS


1. Becker & Egbers is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.

2. De informatie die bij de reisbescheiden wordt verstrekt, maakt deel uit van de reisovereenkomst. Van de reiziger wordt verwacht hiervan kennis te hebben genomen.

3. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, terstond mondeling, telefonisch, of schriftelijk per fax of email aan de betrokken dienstverlener en/of aan de vertegenwoordiger van Becker & Egbers ter plekke te melden. Indien deze de tekortkoming niet binnen redelijke tijd wordt opgelost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met Becker & Egbers. Zie hiervoor ook artikel 16.

Artikel 6

INFORMATIE


1. De reiziger moet aan Becker & Egbers alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

2. Op verzoek van de reiziger zal Becker & Egbers er voor zorgdragen dat de reiziger bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg.

3. Becker & Egbers verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering.

4. Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende)informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

5. Becker & Egbers draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, websites en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 7

REISBESCHEIDEN

1. Becker & Egbers zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen.

2. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en bij gebruikmaking van huurauto’s een geldig nationaal rijbewijs.

3. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Becker & Egbers hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

4. De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.2 dan wel artikel 7.3 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de reiziger.

Artikel 8

WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER


1. De reiziger kan schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.

2. Becker & Egbers deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of Becker & Egbers met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.

3. Indien Becker & Egbers niet met het verzoek van de reiziger akkoord kan gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Becker & Egbers met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst akkoord kan gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, onder aftrek van hetgeen reeds betaald is. Indien reisbescheiden zijn uitgeschreven, kunnen deze slechts tegen de annuleringsvoorwaarden gewijzigd worden.

4. Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Becker & Egbers heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 9

ANNULERING DOOR DE REIZIGER


1. Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen heeft (hebben) deze reiziger(s) de keuze:


– ofwel Becker & Egbers te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen), die zelf nog geen reiziger(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de reiziger(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen;
Let wel: bij reisovereenkomsten waarbij een vliegticket is inbegrepen, kan een luchtvaartmaatschappij de vervanger weigeren, of aanzienlijke kosten hanteren die Becker & Egbers zal doorberekenen.

– ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren.Vervangende reiziger
2. De in het vorig artikellid bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:

a. de vervangende reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;

b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Becker & Egbers dan wel in ieder geval zo tijdig dat Becker & Egbers nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;

c. het omboeken van vliegtickets op een andere naam, door de luchtvaartmaatschappij wordt geaccepteerd, waarbij eventuele kosten zullen worden doorberekend;

d. een deugdelijke uitvoering van de reis verzet zich niet tegen een dergelijke vervanging.

3. De reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Becker & Egbers voor de betaling van de volledige reissom vermeerderd met wijzigingskosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. In het bijzonder kunnen voor vliegtickets hoge wijzigingskosten ontstaan.

Annulering

4. Annuleringen kunnen louter schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


5. Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Becker & Egbers te betalen:

a. bij annulering tot 28 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom, of volgens voorwaarden van de betreffende leverancier.


b. bij annulering vanaf de 28ste dag tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50 % van de reissom, of volgens de voorwaarden van de betreffende leverancier.;


c. bij annulering vanaf de 14de dag tot 8 dagen dag voor vertrek: 75 % van de reissom, of volgens de voorwaarden van de betreffende leverancier;


d. bij annulering vanaf 8 dagen voor vertrek, op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.

6. De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.

7. Indien een reisovereenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf of huur van meerdere reizigers in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, andere accommodatie of gezamenlijke door een of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de reisovereenkomsten met alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande artikelen moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Becker & Egbers te kennen geeft zijn reisovereenkomst met Becker & Egbers in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus “overblijvende niet-annulerende reiziger(s)” accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.

Artikel 10


WIJZIGING DOOR BECKER & EGBERS


1. Becker & Egbers heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum kosteloos wijzigen overeenkomstig het bepaalde in lid 2. van dit artikel.

2. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de reisovereenkomst ingevolge het vorige artikellid te wijzigen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht van de wijziging door Becker & Egbers aan Becker & Egbers kenbaar maken.
Becker & Egbers zal de reiziger binnen drie werkdagen een alternatieve, minstens gelijkwaardige, reis aanbieden ofwel de door de reiziger reeds geheel of gedeeltelijk aan Becker & Egbers betaalde reissom restitueren.

3. Indien na het vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of Becker & Egbers merkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de door haar aangeboden diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Becker & Egbers er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

4. Als de door Becker & Egbers doorgevoerde wijziging aan Becker & Egbers kan worden toegerekend en een reiziger hierdoor schade lijdt, welke schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van voornoemde wijziging is Becker & Egbers verplicht die schade te vergoeden. De hoogte van de aldus te vergoeden schade is echter in ieder geval beperkt tot maximaal de reissom. Indien de oorzaak van de doorgevoerde wijziging(en) echter aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten van de wijziging(en) voor rekening van de reiziger.

5. Indien er in de periode voor aanvang van de reis of gedurende het verblijf in een door Becker & Egbers geboekte accommodatie kleine wijzigingen van service of inrichting plaatsvinden, waarvan Becker & Egbers redelijkerwijs geen weet heeft, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 11

OPZEGGING DOOR BECKER & EGBERS


1. Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 13, heeft Becker & Egbers het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Becker & Egbers op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.

2. Becker & Egbers kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Becker & Egbers zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.

3. Becker & Egbers zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2. bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.

4. Indien het in het vorige artikellid bedoelde aanbod van Becker & Egbers niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Becker & Egbers niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Becker & Egbers aan de reiziger terugbetaald.

5. Bij groepsreizen heeft Becker & Egbers in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis.

6. Indien de reisovereenkomst door Becker & Egbers wordt opgezegd op grond van overmacht, is Becker & Egbers geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12

REISSOM


1. De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.


2. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld.


3. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Becker & Egbers bekend waren ten tijde van de boeking.

4. Becker & Egbers heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. Becker & Egbers zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Becker & Egbers de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 13

BETALING


1. Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling aan Becker & Egbers te voldoen die gelijk is aan 25 % van de totale overeengekomen reissom afgerond naar boven en die ten minste € 150 per reiziger bedraagt. Bij groepsreizen kan Becker & Egbers in overleg met de klant tussentijdse termijnnota’s verzenden.

3. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Becker & Egbers.4. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

5. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Becker & Egbers heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1 % over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Vertragingen bij het toezenden van reisbescheiden, veroorzaakt door te laat ontvangen betaling zijn voor het risico van de reiziger. Mocht een betaling niet op tijd binnen zijn, behoudt Becker & Egbers tevens het recht, eventuele tariefverhogingen aan de reiziger door te belasten. Becker & Egbers behoudt zich het recht voor tot annulering over te gaan indien de betalingsafspraken door de reiziger niet nagekomen worden.

Artikel 14

HULPVERLENING


1. Becker & Egbers is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt conform hetgeen Becker & Egbers en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen. De reiziger dient na constatering hiervan, hulp terstond aan te vragen.

2. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 15

AANSPRAKELIJKHEID


1. Becker & Egbers is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig hetgeen Becker & Egbers en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen.

2. Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde overeenkomst en Becker & Egbers niet in staat is de tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen, is Becker & Egbers verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan Becker & Egbers is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;

b. de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Becker & Egbers of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

3. Wanneer Becker & Egbers aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Becker & Egbers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.

4. Iedere aansprakelijkheid van Becker & Egbers, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Becker & Egbers gelden ook ten behoeve van eventuele werknemers van Becker & Egbers en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

6. De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

7. Becker & Egbers is nimmer aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen (zowel materiële als immateriële schade) als gevolg van vertragingen en/of annuleringen van door de reiziger bij Becker & Egbers geboekte diensten (waaronder vluchten).

Artikel 16
ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN

Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van Becker & Egbers en/of de leverancier kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht -voor zover mogelijk- naar tevredenheid van de reiziger wordt verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dient de reiziger contact op te nemen met het kantoor van Becker & Egbers, opdat er een passende oplossing getroffen kan worden. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de vertegenwoordiger als het kantoor van Becker & Egbers wordt opgelost, dient de reiziger binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door Becker & Egbers georganiseerde reis, schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de vertegenwoordiger van Becker & Egbers.

Artikel 17
GESCHILLEN

Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Becker & Egbers aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter in Nederland, tenzij Becker & Egbers en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Artikel 18

PRIVACY


Door verschillende landen worden additionele maatregelen getroffen om grenscontroles te verscherpen. Een van deze maatregelen houdt in dat luchtvaartmaatschappijen inzicht dienen te geven in passagiersgegevens aan douane, veiligheids- en immigratiediensten. Het kan dus voorkomen dat bepaalde boekingsgegevens worden doorgeven aan deze diensten door de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Becker & Egbers zal onder geen beding gegevens van reizigers voor commerciële doeleinden gebruiken.

SGR2-web75SGR

Becker & Egbers is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CF-web75Calamiteitenfonds
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.